عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص

رتبه علمی


آدرس ایمیلتلفن تماسدکتر کرامت مظفری نيامتخصص گوش و حلق و بینیاستادشفاk
aramatm1@yahoo.com2115780

 
دکتر محمدعلی دامغانیمتخصص گوش و حلق و بینیاستادیارشفاMa_damghani@kmu.ac.ir2115780دکترعلی اصغرعربی


متخصص گوش و حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردناستادیار


شفا


2115780
دکتر مريم عامی زاده
متخصص گوش و حلق و بینیاستادیارشفا2115780

 

 


منوی معاونت آموزش بالینی