عکس


نام و نام خانوادگی
تخصص

رتبه علمی
بیمارستان

آدرس ایمیل

وبسایت شخصی 

تلفن تماس

Curriculum Vitae

دکتر محمد صبا

متخصص رادیولوژی

استادیار
افضلی پور

http://academicstaff.kmu.ac.ir/msaba 
32571771
 cv

دکتر احمد انحصاری
متخصص رادیولوژی
استادیار
افضلی پور
a.enhesari@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/aenhesari
32571771
 cv
دکتر فرناز فهیمی
متخصص رادیولوژی
دانشیارافضلی پور

 

http://academinstaff.kmu.ac.ir/ffahimi
32571771
cv 

دکتر شهین ناروئی  متخصص رادیولوژیاستادیارافضلی پور sh.narouea@yahoo.com http://academicstaff.kmu.ac.ir/snaroei32571771  cv
  دکتر سریر ناظمی متخصص رادیولوژیاستادیار  افضلی پور Sarirnazemi@yahoo.com  32571771 cv

 


منوی گروه رادیولوژی