عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص

رتبه علمی
بیمارستان

آدرس ایمیل

تلفن تماس
 

Curriculum Vitae


دکتر علی برخوری
متخصص بیهوشیاستادیار
شهید باهنر


a_barkhori@kmu.ac.ir

32235012
 CV
دکتر محمد رضا درودیان
متخصص بیهوشی
استادیار
شهید باهنر
anespain@yahoo.com
32235012
 


دکتر محمد علی حق بین

متخصص بیهوشی
استادیار
شهید باهنر
32235012
 CV

دکتر حمید خسرو ضمیری

 

متخصص بیهوشی

 

استادیارشهید باهنر
Drzamiri@yahoo.com
32235012
 CV
دکتر مهرداد نوروزی

 

متخصص بیهوشی

 

استادیارشهید باهنر

32235012

 CV
دکتر مهدی احمدی نژاد


متخصص بیهوشی

 

استادیارشهید باهنر
32235012
 CV

دکتر حسین طراوتیمتخصص بیهوشی

 

استادیارشهید باهنر
hoseintaravati@yahoo.com
32235012
 CV
 دکتر مینو قهرمان متخصص بیهوشی استادیار شهید باهنر  minooghahreman@yahoo.com32235012  CV
 دکتر مرتضی هاشمیان  متخصص بیهوشیاستادیار  شهید باهنر mortezahashemian@kmu.ac.ir 32235012 
  دکتر حسین ستاریمتخصص بیهوشی استادیار  شهید باهنر Sattari@kmu.ac.ir 32235012 CV