عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص

رتبه علمی
بیمارستان

آدرس ایمیل


تلفن تماسدکتر علی شریفی

متخصص چشم پزشکی


استادیار

شفا
a-sharifi@kmu.ac.ir

2115780

 


دکتر امیر خسرو قاسمی نژاد


متخصص چشم پزشکی

استادیار

شفاa_ghasemi@kmu.ac.ir

 

2115780

 دکتر عصمت کرباسی

متخصص چشم پزشکی
استادیار


شفاekarbasi@kmu.ac.ir

 

2115780

 
cv
 دکتر مهدی شریف زاده کرمانی  متخصص چشم پزشکی استادیار
   
 دکتر فرزانه قاسم زاده  متخصص چشم پزشکی استادیار    

 

 
 
 

 


منوی معاونت آموزش بالینی