عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص

رتبه علمی
بیمارستان


آدرس ایمیل


تلفن
 تماس

دکترمنصور موذن زاده
متخصص قلب و عروقدانشیار
شفاm_moazenzadeh@kmu.ac.ir32115780

 

دکتر افسانه فرود

متخصص قلب و عروق
استادیار
شفا

32115780

 
دکتر حمید رضا رشیدی نژادمتخصص قلب و عروق
استادیار
شفا

hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

32115780

دکتر محمد معصومی
متخصص قلب و عروق
دانشیار
شفا

masoomi@kmu.ac.ir

 


32115780

 

دکتر فاطمه میرزائی پور

متخصص قلب و عروق
استادیار
شفا

f_mirzaeipoor@kmu.ac.ir

32115780


دکتر معصومه کهنوجی


متخصص قلب و عروق


استادیار


شفا


m.kahnooji@gmail.com

2115780


دکتر حمید رضا نصری

متخصص قلب و عروق
دانشیار
شفاhr_nasri@kmu.ac.ir


32115780
 دکتر بهزاد سرور عظیم زاده 
متخصص قلب و عروق
 
استادیار شفا b_azimzadeh@kmu.ac.ir 32115780 cv 
 دکتر فاطمه کریمی افشار متخصص قلب و عروق 
استادیار 
    
 دکتر مرضیه میرتاج الدینی       
 دکتر یداله فتحی متخصص قلب و عروق 
استادیار 
    
 دکتر امین مهدوی متخصص قلب و عروق 
استادیار 
    

 

 
 
 

 


منوی معاونت آموزش بالینی