عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص
رتبه علمیبیمارستان

آدرس ایمیل

تلفن تماس

 

Curriculum Vitae

دکتر حسن ضیاءالدینی
روانپزشک فلوشیپ اطفالفلوشیپ اعتیاد
استاد
شهید بهشتی
32110408
 CV

دکتر علیرضاغفاری نژاد
روانپزشک
استاد

شهید بهشتی
ghaffari_ar@Yahoo.com
32110408
 CV
دکتر نبی بنازاده
روانپزشک
استادیار
شهید بهشتی
32110408
 CV
دکتر قدرت ا.. رجبی زاده
روانپزشک
دانشیار
شهید بهشتی
32110408
 CV
دکتر عبدالرضا صباحی
روانپزشک
استادیار
شهید بهشتی
32110408
 
دکتر مهین اسلامی شهربابکی
فوق تخصص کودک و نوجوان
استادیار
شهید بهشتی
32110408
 CV

دکتر نوشین پرورش

فوق تخصص کودک و نوجوان

دانشیار
شهید بهشتی
32110408
 CV
  دکتر نوید خلیلی دکترای تخصصی استادیار شهید بهشتی  32110408 
  دکتر شهرزاد مظهری دکترای تخصصیاستادیار شهید بهشتی   32110408 cv
  قدسیه بنی واهب متخصص اعصاب و روان استادیارشهید بهشتی   32110408 
 دکتر محمد شادروان متخصص اعصاب و روان استادیار شهید بهشتی   32110408 
 دکتر محمد فرج پور متخصص اعصاب و روان استادیار شهید بهشتی   32110408