آقای دکتر رستم یزدانی
فوق تخصص ریه 
 33257315 تلفن تماس: 
drryazdani@yahoo.com آدرس ایمیل: 


منوی معاونت آموزش بالینی