ساعت کاری واحد آموزش بالینی:7:15 الی 14:45


 
 داخلیتلفن مستقیم وظایف سمت نام و نام خانوادگی 
35833257315 

شرحوظایف

رئیس اداره آموزش

آقای سید محمود هاشمی
38233257669 

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی کارآموزی دانشجویان

خانم شیوا مهدیزاده
38233257669 

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

خانم طاهره ایرانمنش
 

داخلی:358

شرح وظایف

رئیس اداره آموزش

 آقای سید محمود هاشمی
 
داخلی:381

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی کارآموزی دانشجویان

خانم شیوا مهدیزاده
 
داخلی:381

شرح وظایف

مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

خانم طاهره ایرانمنش
 
 

منوی معاونت آموزش بالینی