بسمه تعالی

برنامه کلی آموزشی دوره دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان شامل 5 ترم علوم پایه که در حال حاضر بدون تغییر می باشد و برنامه آموزشی فیزیوپاتولوژی و بالینی که به منظور ارائه همزمانی واحدهای نظری و عملی با تغییراتی روبرو گردیده است به شرح ذیل می باشد: 

                              

 نيم سال اول سال اول

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

2 واحد

بیوشیمی تئوری

1

1 واحد

بیوشیمی عملی

2

3واحد

آناتومی اندام

3

2 واحد

روانشناسی

4

2 واحد

معارف اسلامی 1

5

2 واحد

بهداشت 1

6

2 واحد

فیزیک پزشکی

7

3واحد

فارسی

8

3واحد

زبان انگلیسی 1

9  
  

 نیم سال دوم سال اول

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

3واحد

بیوشیمی 2

1

4 واحد

آناتومی تنه

2

3 واحد

بافت شناسی تئوری

3

1 واحد

بافت شناسی عملی

4

2 واحد

بهداشت 2

5

2واحد

معارف اسلامی 2

6

3واحد

زبان انگلیسی 2

7

2 واحد

متون اسلامی

8

 
 
 
  
 
  
  

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

3واحد

بیوشیمی 2

1

4 واحد

آناتومی تنه

2

3 واحد

بافت شناسی تئوری

3

1 واحد

بافت شناسی عملی

4

2 واحد

بهداشت 2

5

2واحد

معرف اسلامی 2

6

3واحد

زبان انگلیسی 2

7

2 واحد

متون اسلامی

8

 
 
 

 نیم سال اول سال دوم

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

3واحد

آناتومی سروگردن

1

2واحد

نورو آناتومی

2

4واحد

فیزیولوژی 1

3

3واحد

زبان تخصصی 1

4

2 واحد

بهداشت 3

5

2واحد

تغذیه

6

2واحد

اخلاق و تربیت اسلامی

7

2 واحد

ژنتیک

8

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 نیم سال دوم سال دوم

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

5 واحد

فیزیولوژی2

1

3 واحد

باکتری شتاسی تئوری

2

1 واحد

باکتری شناسی عملی

3

1واحد

ویروس شناسی

4

3واحد

ایمنی شناسی

5

2واحد

تاریخ اسلام

6

1واحد

تربیت بدنی 1

7

3واحد

زبان تخصصی 2

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نیم سال اول سال سوم

تاریخ امتحان

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

5 واحد

پاتولوژی عمومی

1

2واحد

جنین شناسی

2

3واحد

انگل شناسی و قارچ شناسی(تئوری)

3

1واحد

انگل شناسی و قارچ شناسی(عملی)

4

2واحد

انقلاب اسلامی

5

1 واحد

تربیت بدنی2

6

 
 

 نیم سال دوم سال سوم - فیزیوپاتولوژی

تاریخ امتحان

زمان ارائه

تعدادواحد نظري

عنوان درس

رديف

89/1/28

شنبه 14/1/89 لغایت 25/1/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی گوارش

1

89/2/11

شنبه 28/1/89 لغایت 8/2/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی نفرولوژی

2

89/2/25

شنبه 11/2/89 لغایت 22/2/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی قلب

3

89/3/8

شنبه 25/2/89 لغایت 5/3/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی ریه

4

89/3/22

شنبه 8/3/89 لغایت 19/3/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی روماتولوژی

5

89/4/5

شنبه 22/3/89 لغایت 2/4/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی اندوکرین

6

89/4/19

شنبه 5/4/89 لغایت 16/4/89

1 واحد

فیزیوپاتولوژی هماتولوژی

7

89/5/11

شنبه 19/4/89 لغایت 6/5/89

1/5 واحد

تئوری عفونی

8

8/5/15 لغایت 15/6/89

3 واحد

کاراموزی بهداشت(گروه 1)

9

15 تا 25اسفند 88

1 واحد

فارماکولوژی عمومی

10

8 تا 10 صبح

1 واحد به صورت (organ base

فارماکولوژی

11

8 تا 10 صبح

4واحد به صورت (organ base

پاتولوژی اختصاصی

12

همزمان با کورس های فیزیو پاتولوژی در مدت 4ماه

1/5 واحد

سمیولوژی نظری

13

صبح های پنجشنبه در 12گروه

2/5 واحد

سمیولوژی عملی

14

 
 
 


 توضیحات

1-هر کورس به مدت 17 ساعت معادل 1 واحد ارائه می گردد و یک واحد باقیمانده همراه با کارآموزی های داخلی بصورت همزمان ارائه می شود..

2- یک واحد فارماکولوژی عمومی از 15 اسفند تا 25 اسفند ارائه می شود و امتحان آن در پایان دوره برگزار می شود.

3- پاتولوژی اختصاصی به میزان 4واحد بصورت organ base همراه با فیزیوپاتولوژی مربوطه تدریس می شود و ساعت تشکیل کلاس 10-8 صبح می باشد و امتحان آن در دو نوبت تا پایان ترم برگزار می شود.

4- ساعت تشکیل کلاسهای فیزیوپاتولوژی 12-10 می باشد.

5- یک واحد فیزیوپاتولوژی همراه با کارآموزی های داخلی همزمان ارائه می گردد.

6- سمیولوژی شامل5/1 واحد سمیولوژی نظری همزمان با کورس های فیزیوپاتولوژی در طی 4 ماه به دانشجویان ارائه می گردد و 5/2 واحد آن صبح های پنج شنبه در قالب 12 گروه در بخش ها و با حضور اساتید مربوطه به دانشجویان آموزش داده می شود.
 نیم سال اول سال چهارم- کارآموزی ذاخلی

تاریخ

بخش

گوارش

A

B

C

D

E

F

G

H

ریه

B

C

D

E

F

G

H

A

نفرولوژی

C

D

E

F

G

H

A

B

روماتولوژی

D

E

F

G

H

A

B

C

اندوکرین

E

F

G

H

A

B

C

D

هماتولوژی

F

G

H

A

B

C

D

E

Skill lab

G

H

A

B

C

D

E

F

اورژانس

H

A

B

C

D

E

F

G

پاتولوژی اختصاصی

2 واحد

10-8 پنج شنبه ها

اپیدمیولوژی

2 واحد

4-2 عصر

 
 
 
 
 
توضیحات:

1-کارآموزی داخلی از سه ماه به 5/4 افزایش می یابد و هر بخش گوارش،ریه ، نفرولوژی ، روماتولوژی، اندوکرین، هماتولوژی هر کدام به مدت سه هفته ارائه میگردد ضمن اینکه Skill lab و اورژانس در برنامه گنجانده شده است که دانشجویان در مدت 6 ماه و در 8 گروه آنها را می گذرانند.

2-دو واحد اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران+ دو واحد پاتولوژی اختصاصی در طول ترم ارائه می گردد.

3-ساعت کلاس اپیدمیولوژی 4-2 بعدازظهر و پاتولوژی اختصاصی (2 واحدی) 10-8 صبح می باشد.

 

 
 

       
 
 
 

منوی معاونت آموزش بالینی