گروهمدیر گروهرتبه علمینوع تخصص

ایمیل گروه

دفتر گروهتلفن تماس
داخلیدکترمیترا ثمره فکریدانشیارفوق تخصص

internal_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور33257650-5
پوستدکترعلیرضا فکریاستادمتخصص

Dermatology_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور

33257650-5
جراحی عمومیدکتر بهرام پورسیدیداتشیارفلوشیپ

surgery_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور

33257650-5
رادیولوژیدکتر فرناز فهیمیاستادیارمتخصص

radiology_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور33257650-5
اطفالدکتر علی اصغر وحیدیدانشیارمتخصص

pediat_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور33257650-5
زنان و زایماندکتر فاطمه میرزاییدانشیارمتخصص

Gyneco_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان افضلی پور33257650-5

طب اورژانس 

 دکتر مسعود مایلاستادیار متخصص masoud.mayel@gmail.com بیمارستان باهنر 32235011-3
قلبدکتر منصور مؤذن زادهدانشیارمتخصص

Cardiology_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان شفا32115780-9
گوش و حلق و بینیدکتر کرامت مظفری نیادانشیارمتخصص

ENT_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان شفا32115780-9
مغزواعصابدکتر اکبر حمزهای مقدماستادمتخصص

neurology_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان شفا32115780-9
چشمدکتر علی شریفیاستادیارفلوشیپ

Ophtamo_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان شفا32115780-9
اورولوژیدکتر محمدرضا عبادزادهاستادیارمتخصص

urology_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان باهنر32235011-3
ارتوپدیدکتر علی پورامیریاستادیارمتخصص

orthoped_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان باهنر32235011-3
جراحی مغز و اعصابدکتر علی ابراهیمی نژاددانشیارمتخصص

neurosurgery_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان باهنر32235011-3
بیهوشیدکتر علی برخوریاستادیارمتخصص

Anesthes_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان باهنر32235011-3
روانپزشکیدکتر حسن ضیاءالدینیدانشیارفلوشیپ

psychiaty_dep@kmu.ac.ir

بیمارستان شهید بهشتی32110408-9
پزشکی اجتماعیدکتر علی خالوییاستادیارمتخصص

Social.med_dep@kmu.ac.ir

دانشکده پزشکی33257660-4

پاتولوژی 

دکتر شهریار دبیری استاد متخصص  sh_dabiri@kmu.ac.irدانشکده پزشکی 33257660-4 
 


منوی معاونت آموزش بالینی