شرح وظایففوق تخص توراکس  آقای دکتر محمدرضا لشکری  زاده

معاون آموزشی بیمارستان افضلی پور

شرح وظایفمتخصص بیهوشی
فلوشیپ درد 
آقای دکتر مرتضی هاشمیان 

معاون آموزشی بیمارستان شهید باهنر

شرح وظایفمتخصص روانپزشکی خانم دکتر نوشین پرورش 

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

شرح وظایفمتخصص مغز و اعصاب آقای دکتر کاوه شفیعی 

معاون آموزشی بیمارستان شفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان افضلی پور

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شهید باهنر

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان افضلی پور

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شهید باهنر

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

شرح وظایف

معاون آموزشی بیمارستان شفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منوی معاونت آموزش بالینی