معرفی گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی :  
 ورررلللللزئدذ 
بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1359 با حضور جناب آقای دکتر محمد قره داغی در بیمارستان کرمان درمان شروع بکار نمود و سپس همکاران دیگر آقایان دکتر سعید ابریشمی ،دکتر حسین خطیبی،دکتر سیدرضا شریفی بترتیب در بخش ارتوپدی مشغول بکار شدند و سپس در سال 1367 بعد از ادغام وزارت بهداشت با قسمت آموزش پزشکی وزارت علوم ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان شکل گرفت و چون قسمت اعظم بیماران ترومائی در بیمارستان باهنر وابسته به وزارت بهداری درمان می شدند بخش ارتوپدی بیمارستان کرمان درمان هم به بیمارستان شهید باهنر منتقل شد و بصورت یکجا بیماران ترومائی و بیماران سلکتیو را پذیرش کرد. و بعد از این همکاران دیگر آقایان دکتر محمد حسن فدائی ، دکتر دانشپور زندیان به جمع اعضاء هیئت علمی اضافه شدند سپس در سال 1369 بدلیل تصمیم دانشگاه برای راهاندازی دوره دستیاری آقای دکتر خطیبی مدیر گروه وقت از جناب آقای دکتر عباس سالاری و اینجانب دکتر علی پورامیری که سابقه کار در شهر کرمان را از سالهای قبل داشتیم خواستند که به جمع اعضاء هیئت علمی اضافه شویم که اینکار انجام شد و دانشگاه توانست مجوز راه اندازی دوره دستیاری را کسب کند و اولین دوره رزیدنتی با پذیرش سه نفر در سال 1372در بخش ارتوپدی شروع بکار کردند و همکاران دیگر یعنی آقایان دکتر علی سالاری و دکتر سید حجت آیت الهی موسوی هم به استخدام دانشگاه در آمدند و سپس بعد از طی چندین سال آقایان دکتر محمود کریمی مبارکه و دکتر علیرضا سعید هم به جمع هیئت علمی پیوستند و بعضی هم به شهر های دیگر منتقل شدند.

ادامه مطلب....
ززززیییییییززززز     ئددددد 
 

 
 

منوی گروه ارتوپدی