پایگاههای مرتبطموضوعمسئولیت ها  CV تخصص نام و نام خانوادگی عکس
 مدیر گروه پوست cv(fa)

cv(en)

biography
 پوست دکتر علیرضا فکری

 cv پوست دکتر ایرج اسفندیارپور
مسئول بخش 
مسئول لیزر و نوردرمانی
 cv پوست دکتر سامان محمدی
مسئول بخش درماتو کودکان
مسئول واحد بررسی و تصویب
پایان نامه ها
 cv فلوشیپ درماتولوژی پوست اطفال دکتر سعیده فرج زاده
مسئول واحد درماتوپاتولوژی
مسئول برنامه آموزش مداوم 
 cv فلوشیپ درماتوپاتولوژی دکتر سیمین شمسی میمندی
مسئول درمانگاه
مسئول اتاق عمل
 cv پوست دکتر آزاده محبی
مسئول برگزاری و هماهنگی
کنفرانس های هفتگی
مسئول برنامه آموزش دستیاران
 cv پوست دکتر مهین افلاطونیان
مسئول آموزش اینترنها
مسئول برنامه آموزش دانشجویان
 cv پوست دکتر مریم خلیلی میبدی
  CVپوست 
دکتر سعدالله شمس الدینی

 


عناوین گروه پوست