آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٣٢٢٩٤٨
 ایـن مـاه : ٤٢٣٢
 ایـن هـفتـه : ٨٤٦
 دیـروز : ١٦٨
 امـروز : ٥ساعت کاری واحد آموزش بالینی:7:15 الی 14:45


داخلیتلفن مستقیمسمتنام و نام خانوادگی
35833257315

رئیس اداره آموزش

آقای سید محمود هاشمی
38233257669

مسئول امور آموزشی کارآموزی دانشجویان

خانمشیوا مهدیزاده
38233257669

مسئول امور آموزشی کارورزی دانشجویان

خانم طاهره ایرانمنش

 

منوی معاونت آموزش بالینی

نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟