پایگاههای مرتبط


موضوع
عکس


نام و نام خانوادگی
 
تخصص
 

رتبه علمی
 
 بیمارستان

آدرس ایمیل
curriculum vitae
بهرام پور سیدی
فلوشیپ لاپاراسکوپیدانشیار
افضلی پور

pourseyedib@yahoo.com


محمود آقایی افشار
فلوشیپ کلورکتال
دانشیار
باهنر

.m.aghaei.afshar@gmail.com
حمید زینلی نژاد
فلوشیپ جراحی های آنکوپلاستیک سرطانهای پستان
دانشیار
باهنر

h.zeinaly-in-@yahoo.com

cv
مسعود دهقانی
فوق تخصص کبداستادیار
افضلی پور

mdehghani@kmu.ac.ir
cv
محمد رضا لشکری زاده
فوق تخصص توراکس
دانشیار
افضلی پور


lashkarizadeh@kmu.ac.ir

 احمد آهنگران فوق تخصص اطفال استادیار افضلی پور Ahmed.Ahangaran@gmail.com cv
سید هادی هادوی
فلوشیپ لاپاراسکوپی
استادیار
باهنر
hadihadavi.2q6@yahoo.com
cv
 مهرداد واحدیان  فوق تخصص عروق استادیار باهنر  cv
 فریبا عارف دارابی متخصص جراحی جراحی همکار شفا fariba.aref@yahoo.com cv
 مریم کوهستانی پاریزی متخصص جراحی استادیار افضلی پور Med77 _kuhestani@yahoo.com cv
 پیام نیکویان فلوشیپ لاپاراسکوپی استادیار
هیئت علمی قراردادی
 افضلی پور Payam.nikoyan@gmail.com cv
 محسن آرایش خواه  متخصص استادیار باهنر  cv
 محمد شفیعی  فلوشیپ کبد استادیار افضلی پور eeifahs.tx@Gmail.com cv
 سیدحسن حسینی هوشیار جراح عمومی استادیار افضلی پور Hooshyar_gs@yahoo.com cv
 محمدرضا مشهدی فلوشیپ تروما جراح همکار باهنر  cv
  علیرضا امیربیگیجراح عمومی ضریب k  باهنرAli_Amirbeigi@yahoo.com  cv
 مصطفی وهبیجراح عمومی  ضریب kباهنر Dr.mostafavahabi@gmail.com  cv
  علی خدارحمی جراح ترمیمی هیئت علمیشفا   cv
 محمودرضا اصحاب یمین جراح ترمیمی هیئت علمی شفا   cv

 

 
 

 عناوین گروه جراحی