عکس

نام و نام خانوادگی
تخصص
رتبه علمی
بیمارستان
پست الکترونیک
 وب سایت شخصی
تلفن تماس
 curriculum vitae

محمد حسین داعی پاریزی
متخصص کودکان
استاد
افضلی پور

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/daee
33222250
 cv
پدارم نیک نفس
فوق تخصص نوزادان
استاد
افضلی پور
p_nicnafs@kmu.ac.ir
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/pniknafs
33222250
 


علی اصغر وحیدی
متخصص کودکان
دانشیار
افضلی پورavahidi@kmu.ac.ir http://academicstaff.kmu.ac.ir/avahidi
33222250
 cv

اکبر احمدی
فوق تخصص غدد
استاد
افضلی پور
ahmadipedendo@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/aahmadinejad
33222250
 cv
محمد حسین ترابی نژاد
فوق تخصص قلب کودکان
استادیار
افضلی پور
mh_torabinejad@kmu.ac.ir
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mtorabi1


33222250

 cv
علی حسینی نسب
فوق تخصص عفونی
دانشیار
افضلی پور


ali4221@gmail.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/ahosseini

332
22250
 cv
پروین عباسلو
فوق تخصص گوارش
استادیار
افضلی پور
pabbaslou@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/pabaslo
33222250
 
صدیقه امینی رنجبر
فوق تخصص گوارش
دانشیار
افضلی پور
Aminiranjbars@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/samini

33222250

 cv
بهاره بهمن بیجاری
فوق تخصص نوزادان
دانشیار
افضلی پور

bbbijari@kmu.ac.ir

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/bbijari
33222250
 cv
فرزانه غضنفری
فوق تخصص کلیه
استادیار
افضلی پور
f_ghazanfaripoor@kmu.ac.ir
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/fghazanfari
33222250
 cv
زهرا فرهمندی نیا
فوق تخصص
خون
استادیار
افضلی پور
farahmandinia@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/zfarahmandi

33222250

 cv
سعیده پرورش
فوق تخصص کلیه
استادیار
افضلی پور
sparvaresh@yahoo.com
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/sparvaresh

33222250

 cv
نسرین بازرگان

فوق تخصص آلرژی
استادیار
افضلی پور

n_bazargan@kmu.ac.ir

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/nbazargan
33222250
 cv
حمید موسویاستادیارhmd54@msn.com 33222250 
الهه نوروزیاستادیارelahe_norouzi@yahoo.com http://academicstaff.kmu.ac.ir/enorozi33222250 
الهام ملکیفوق تخصص غدداستادیارpediatric18811@yahoo.com http://academicstaff.kmu.ac.ir/emaleki33222250 
محمد مهدی باقریاستادیارmehdi_b_ped@yahoo.com http://academicstaff.kmu.ac.ir/mbagheri33222250 
 سیدابراهیم منصوری  استادیار mansooriebrahim@gmail.com  33222250 

منوی گروه اطفال